RETNINGSLINJER
LINDEN STEINERBARNEHAGE

 1. 1. Barnehagens eier: Barnehagen eies av Stiftelsen Linden Steinerbarnehage.

 2. 2. Barnehagens opptaksmyndighet og opptakskrets: Barnehagen deltar i samordnet opptak for Oslo kommunes barnehager. Styrer innstiller til ledergruppen, som er opptaksmyndighet.
 3. Opptakskrets er foreldre som ønsker et steinerpedagogisk tilbud til sine barn.

 4. 3. Opptakskriterier: Barnehagen er åpen for barn fra 1-6 år. Barnet må fylle 1 år i løpet av året det tas inn.
 5. Opptak gjøres etter en samlet vurdering hvor en rekke forhold spiller inn:

 6. 1 Barn med funksjonshemminger (jf. Lov om Barnehager.)
 7. 2 Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende
 8. barnevern (jf. Lov om
 9. 3 Barn som har søsken i Linden Steinerbarnehage eller ved Rudolf
 10. Steinerskolen i Oslo
 11. 4 Barn som er innmeldt ved Rudolf Steinerskolen i Oslo
 12. 5 Barnets behov for barnehageplass
 13. 6 Barn til ansatte
 14. 7 Barnegruppens sammensetning, alder og kjønn kan tas i betraktning
 15. 8 Overflytting fra andre steinerbarnehager


 16. 4. Barnehagens åpningstid: Barnehagen åpner 8.15 og stenger 16.30, 16.15 fredag. Sommerferie hele juli måned, stengt jul og påske, to dager i skolens høstferie og to dager skolens vinterferie. Det er fem planleggingsdager hvert barnehageår som barnehagen er stengt.

 17. 5. Barnehages oppsigelsestid: Plassen kan sies opp med 2 mnd. varsel. En er forpliktet til å betale plassen i oppsigelsestiden.

 18. 6. Foreldrebetaling: Foreldrebetalingen er den til enhver tid gjeldende statlig fastsatte maksimalpris. I tillegg betales matpenger. Søskenmoderasjon, inntektsregulert foreldrebetaling og gratis kjernetid er den samme som
 19. Departementet foreskriver. Alle søknader om redusert betaling behandles av Ullern Bydel. Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. I hver måned. Det betales 11 måneder i året. Eventuell økning av foreldrebetalingen, kan gjøres etter vedtak i Foreldrerådet.

 20. 7. Foreldreråd: Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan gi samtykke i økt foreldrebetaling.

 21. 8. Samarbeidutvalget: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.
 22. Representanter fra foreldrene velges fra hver avdeling, ett medlem og et varamedlem. For de ansatte, er en ped.leder fra hver avdeling representant. Daglig leder er sekretær.

 23. 9. Barnehagens drift: Styrer har ansvar for at den daglige drift er i samsvar med § 2 i Vedtektene. Styrer har det pedagogiske, økonomiske, administrative og personalmessige ansvar i barnehagen.

 24. 10. Barnehagen beslutningsprosesser:

 25. • Pedagogiske avgjørelser besluttes i ledergruppen etter drøftinger i kollegiet
 26. • Juridiske og økonomiske saker bringes inn for Stiftelsens styre, hvor det samarbeides for å finne de beste løsninger
 27. • Det er av betydning at prosesser starter med billeddannelse, hvor alle perspektiv i saken forsøkes belyst og beslutninger forsøkes tas med konsensus
 28. • Ledergruppen kan oppnevne mandatgrupper til ulike oppgaver. Disse skal ha definerte mandater og klare retningslinjer for sitt arbeid.
 29. • Barnehagen har ekstern regnskapsfører, men Stiftelsens styre følger barnehagens økonomiske situasjon i samarbeid med styrer/ ledergruppen.

 30. 11. Internkontroll og HMS: Barnehagen har et eget system for internkontroll som gjennomføres og protokollføres hvert halvår.

Oktober 2015