Linden, de eldste barna

Den frie leken

Leken har en stor plass i steinerbarnehagen. Hver dag lar vi den frie leken få god tid og plass både ute og inne. Hva er fri lek og hvorfor er den så viktig?
Det som karakteriserer den frie leken er at den er lystbetonet, spontan og frivillig. Den er barnas egen skapende virksomhet hvor det er prosessen og ikke resultatet som er viktig. Omgivelsene må bære preg av fred og ro og trygghet siden lek ikke kan oppstå hvis barnet er utrygt eller anspent.
Leken er viktig for barnets utvikling på mange forskjellige områder og er selve instrumentet for læring de første 7 årene. Den har en stor betydning for barnets utvikling av selvbevissthet og identitet. I leken bearbeider barnet følelsesmessige inntrykk og følelsesregisteret prøves ut og utvikles. Leken kan også virke helbredende og bidra til mindre egosentrisitet ved at barnet blir vant til å ta andres perspektiv.
I leken trener barnet opp forestillingsevnen som i sin tur hjelper oss å orientere oss og handle. Frigjøringen fra konkret virkelighet baner vei mot en abstrakt tenkning og legger grunnen for senere læring i skolen. I leken skjer en ubevisst læring av intellektuelle ferdigheter.

Ringleken

Ringleken er et viktig pedagogisk element i hverdagen i Linden. Den er en daglig samling som består av sangleker, rim og regler og fingerleker.
Dette er med på å gi en grunnleggende respekt for verden rundt oss og bidrar til å skape en helhet for barna. Vi tar vare på kulturarven ved å bruke gamle tradisjonelle leker og sanger knyttet til yrker, eventyrskikkelser eller dyr.
Barnet lærer og utvikles ved å etterligne sine omgivelser.

Eventyrfortelling

Den daglige eventyrstunden er en del av dagsrytmen i en steinerbarnehage. Vi samles i eventyrrommet og lytter til en voksen som forteller et eventyr som er lært inn på forhånd. Eventyrene som blir fortale er enten ekte, ubearbeidede folkeeventyr, eller enkle remseeventyr for de aller minste. Vi forteller uten bøker, barnet skaper selv i sin fantasi bilder som eventyret inneholder.